<< ตุลาคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
โครงการภาษาอังกฤษ
ดีอิ้ง คลับ (D’Engclub)

ดีอิ้ง คลับ (D’Engclub) คลับสนุกสำหรับเด็กยุคใหม่ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก 4-8 ปี โดยการนำทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Learning Center) โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานภาษาอังกฤษที่เข้มแข็งด้วยหลักสูตร Phonics เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติ มีรูปแบบ การเรียน การเล่น แบบผสมผสาน เพื่อความเพลิดเพลิน และสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ด้วยสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ ถ่ายทอดผ่านจินตนาการ เพื่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญาควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม และจริยธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ 

ผลสัมฤทธิ์ การเรียนดีอิ้ง คลับ (มี 6 ระดับ) สามารถอธิบายโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

Level 1 
- ผู้เรียนสามารถจำแนกพยัญชนะ สระ ในภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้เรียนสามารถออกเสียงพยัญชนะ สระ ได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนเรียงลำดับอักษรภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้เรียนพูดทักทาย แนะนำตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้เรียนถาม-ตอบ ชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้เรียนถาม-ตอบ What is it? ได้ 
- ผู้เรียนพูดขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- ผู้เรียนกล่าวลาเป็นภาษาอังกฤษได้ 

Level 2 
- ผู้เรียนสามารถอ่านคำผสมที่มีสระเสียงสั้นได้ 
- ผู้เรียนสามารถทักทาย สนทนาประโยคเพิ่มขึ้น 
- ผู้เรียนรู้จักการนับจำนวน 
- ผู้เรียนสามารถบอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
- ผู้เรียนสามารถบอกสีของวัตถุได้ 

Level 3 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำและพยัญชนะควบทั้งที่อยู่ต้นคำและท้ายคำได้ 
- ผู้เรียนทักทายตามเวลาได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนรู้จักใช้ a, an นำหน้าคำนามได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนรู้จักใช้ This, That ได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถใช้คำศัพท์ที่บอกรูปร่างได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

Level 4 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีสระเสียงยาวได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถใช้คำ Adjective ที่บอกขนาดได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบประโยค Is it a/an …? Yes, It is. No, It isn’t. ได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถพูดประโยคขอร้องได้ถูกต้อง 

Level 5 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงท้ายที่มีอักษร 3 ตัวได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเสียง r ควบสระได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงสระประสมได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบประโยค Do you want …? ได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนถามตอบประโยค is this/that a/an …? โดยมีคำบอกสีอยู่ด้วยได้ถูกต้อง 

Level 6
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียง c และ g ที่เป็นเสียงหนัก-เบาได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียง y ที่เป็นเสียงสระพิเศษได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำสมาส คำสนธิ จากการรวมคำ 2 คำ 
- ผู้เรียนสามารถถาม-ตอบ Can you …? Yes, I can. No, I can’t ได้ถูกต้อง 
- ผู้เรียนสามารถใช้ Preposition ได้ถูกต้อง 


สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน D’Engclub 

เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย
* ชุดแบบเรียน :
หนังสือแบบเรียน Phonics 
หนังสือ Workbook แบบฝึกทักษะ 
หนังสือ Activity 

* อุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 

* สื่อบทเรียน Multimedia